امام حسین(ع) : اگر دین ندارید ازاد مرد باشید امام علی (ع) : غیبت کردن، کار شخص ناتوان است. امام علی (ع) : چشمها نخشکید مگر بر اثر سخت دلى و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زیاد. پیامبراکرم (ص) : بزرگترین مایه گناهان زبان دروغگوست امام حسین (ع) : کسی که دوست دارد روزیش افزون گردد صله ی رحم کند